THỰC HIỆN PHÁP LUẬT, CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH
Hướng dẫn quản lý, thu chi tài chính cho công tác tổ chức lễ hội
15/02/2023 12:00:00


Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 04/2023/TT-BTC ngày 19/01/2023 hướng dẫn quản lý, thu chi tài chính cho công tác tổ chức lễ hội và tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19/3/2023. Những nội dung quy định của Thông tư như sau:

1. Về tiếp nhận, quản lý, sử dụng kinh phí đối với lễ hội do cơ quan nhà nước tổ chứcThông tư quy định rõ, đơn vị được Ban tổ chức lễ hội giao thực hiện tiếp nhận, quản lý và sử dụng kinh phí cho công tác tổ chức lễ hội có trách nhiệm mở tài khoản tiền gửi tại Kho bạc Nhà nước hoặc ngân hàng thương mại để phản ánh việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng kinh phí cho công tác tổ chức lễ hội theo hình thức chuyển khoản, phương thức thanh toán điện tử. Khi tiếp nhận tiền mặt phải mở sổ ghi chép đầy đủ, đối với số tiền mặt tạm thời chưa sử dụng thì gửi vào tài khoản mở tại Kho bạc Nhà nước hoặc ngân hàng thương mại để bảo đảm việc quản lý an toàn, minh bạch các khoản kinh phí cho công tác tổ chức lễ hội đã tiếp nhận.

Việc sử dụng kinh phí cho lễ hội phải đảm bảo theo kế hoạch thu, chi đã được phê duyệt; các khoản chi phải có đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp, hợp lệ theo quy định; mở sổ kế toán hạch toán các khoản thu, chi cho công tác tổ chức lễ hội theo quy định của chế độ kế toán hành chính sự nghiệp hiện hành; kết thúc năm tài chính cần lập báo cáo quyết toán kinh phí tổ chức lễ hội, trình Trưởng ban Ban tổ chức lễ hội phê duyệt. 

Hình ảnh minh hoạ 
 
2. Quy định về việc tiếp nhận tiền công đức, tài trợ
Về việc tiếp nhận tiền công đức, tài trợ, Thông tư số 04/2023/TT-BTC quy định như sau:- Mở tài khoản tiền gửi tại Kho bạc Nhà nước hoặc ngân hàng thương mại để phản ánh việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội theo hình thức chuyển khoản, phương thức thanh toán điện tử.
- Cử người tiếp nhận tiền mặt, mở sổ ghi chép đầy đủ số tiền đã tiếp nhận. Đối với tiền trong hòm công đức, định kỳ hằng ngày hoặc hằng tuần thực hiện kiểm đếm, ghi tổng số tiền tiếp nhận.
- Khi tiếp nhận kim khí quý, đá quý, cần mở sổ ghi tên kim khí quý, đá quý và giá trị tương ứng theo tài liệu do tổ chức, cá nhân hiến, tặng cho cung cấp. Tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hoặc được giao quản lý, sử dụng di tích chịu trách nhiệm về quản lý và sử dụng kim khí quý, đá quý, bao gồm tổ chức bán đấu giá, bán cho ngân hàng thương mại hoặc đưa vào lưu giữ, trưng bày tại di tích, tùy theo yêu cầu quản lý và nguyện vọng của tổ chức, cá nhân hiến, tặng cho.
3. Quản lý, sử dụng tiền công đức, tài trợ cho di tích đồng thời là cơ sở tôn giáo hoặc cơ sở tín ngưỡng
Người đại diện cơ sở tôn giáo hoặc người đại diện cơ sở tín ngưỡng tự quyết định và chịu trách nhiệm về tiếp nhận, quản lý, sử dụng tiền công đức, tài trợ cho việc bảo vệ, phát huy giá trị di tích và hoạt động lễ hội, bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo, pháp luật về di sản văn hóa và pháp luật khác có liên quan.
4. Quản lý, sử dụng tiền công đức, tài trợ cho di tích
Số tiền công đức, tài trợ đã tiếp nhận được phân bổ và sử dụng như sau:
- Trích theo tỷ lệ phần trăm để tạo nguồn kinh phí tu bổ, phục hồi đối với các di tích khác trên địa bàn cấp tỉnh.
- Trích để lại theo tỷ lệ phần trăm để chi hoạt động lễ hội.
- Trích để lại theo tỷ lệ phần trăm để chi hoạt động thường xuyên của đơn vị.
- Số còn lại được dùng để chi các khoản đặc thù theo quy định.
Đơn vị sự nghiệp công lập khi thực hiện việc quản lý, sử dụng tiền công đức, tài trợ cho di tích cần lập dự toán, chấp hành dự toán, hạch toán kế toán và quyết toán thu, chi tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội theo quy định của pháp luật có liên quan. Các khoản thu, chi tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội được hạch toán kế toán và quyết toán vào nguồn hoạt động khác được để lại của đơn vị theo quy định của chế độ kế toán hành chính sự nghiệp hiện hành. Ban quản lý di tích khi thực hiện việc quản lý, sử dụng tiền công đức, tài trợ cho di tích cần thực hiện lập dự toán và báo cáo quyết toán thu, chi tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội theo quy định, trình Trưởng ban Ban quản lý di tích phê duyệt; gửi cơ quan tài chính và cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa cấp trên để phục vụ cho công tác quản lý và giám sát thực hiện./.

                                                Nguồn tin: Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Giang

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 06 đã giải quyết:
99.5%
Số hồ sơ xử lý: 11356
Trước & đúng hạn: 11258
Trễ hạn: 48
Trễ hạn: 0.5%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:06/06/2023 14:16:21)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN BÌNH GIANG

Trưởng Ban Biên tập: Ông Nhữ Văn Chuyên - Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Giang

Địa chỉ: Số 55, Phạm Ngũ Lão, thị trấn Kẻ Sặt, huyện Bình Giang, Hải Dương.

Điện thoại: 02203.777540

Email: vpubnd.bg@gmail.com

Đang truy cập: 6
Hôm nay: 98
Tháng này: 7,568
Tất cả: 260,334