Đăng nhập

CƠ QUAN HỘI CỰU CHIẾN BINH HUYỆN

                                                                          

-         Địa điểm làm việc: Nhà 2 tầng (Phía sau nhà 3 tầng Huyện ủy)

-         Các thành viên cơ quan:

TT

Họ và tên

Chức vụ

Email

ĐT cơ quan

1

Lương Văn Đàm

Chủ tịch

 

03203777701

2

Lê Hồng Lượng

Phó chủ tịch

 

03203777701

3

Nguyễn Văn Đông

Phó chủ tịch

 

03203777701

4

Vũ Thị Tơ

Chuyên viên

 

03203777701