Đăng nhập

CƠ QUAN HỘI NÔNG DÂN HUYỆN

 

-         Địa điểm làm việc: Nhà 2 tầng (Phía sau nhà 3 tầng Huyện ủy)

-         Các thành viên cơ quan:

TT

Họ và tên

Chức vụ

Email

ĐT cơ quan

1

 Đỗ Văn Dần

Chủ tịch

 

03203777598

2

 Đào Xuân Điển

Phó chủ tịch

 

03203777598

3

 Phạm Văn Kính

Phó chủ tịch

 

03203777598

4

 Nguyễn Đình Văn

Chuyên viên

 

03203777598