Đăng nhập

Đ/c: Nguyễn Trọng Tuệ
Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ
ĐT 03203.777.569

Đ/c: Nguyễn Hữu Nam
Phó Bí thư Thường trực
ĐT 03203.777.546

Đ/c: Nguyễn Trung Kiên
Phó bí thư, Chủ tịch UBND
ĐT 03203.777.559

Đ/c: Nguyễn Phương Vụ
UV BTV, Phó chủ tịch HĐND, ĐT 03203.772.538

 

Đ/c: Vũ Quang Đáng
UV BTV, Phó chủ tịch UBND, ĐT 03203.772.666

Đ/c: Nguyễn Ngọc Tuấn
UV BTV, Phó Chủ tịch UBND, ĐT 03203.772.888

Đ/c: Hoàng Văn Thanh
UV BTV, Trưởng ban Tổ chức, ĐT 03203.777.547

Đ/c: Vũ Hữu Tuấn
UV BTV, TB Tuyên giáo 03203.777.544

Đ/c: Vũ Hồng Quang
UV BTV, Chỉ huy trưởng BCHQS, ĐT 03203.777.551

Đ/c: Lê Vũ Dương

UV BTV, Chủ nhiệm UBKT

ĐT 30203 777 545

Đ/c: Nguyễn Hoàng Long
UV BTV, Trưởng Công an huyện,

ĐT 03203.777.568