Đăng nhập

Đài phát thanh huyện

1. Thông tin chung

- Địa chỉ: Khu cơ quan mới - Thị trấn Kẻ Sặt - huyện Bình Giang - tỉnh Hải Dương

- Điện thoại: (03203).775911; 603533

- Hòm thư điện tử email:

- Tổ chức, bộ máy: Đài phát thanh có 09 cán bộ, nhân viên; 

- Lãnh đạo:

* Trưởng đài: Đ/c Vũ Thị Thêu

Số điện thoại: 03203.60353: 01664757966; email: vukimtheu@gmail.com

2. Chức năng, nhiệm vụ:

a. Vị trí, chức năng

Đài phát thanh huyện là đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện, có chức năng: là cơ quan Tuyên truyền của Đảng bộ, chính quyền huyện; hướng dẫn hoạt động sự nghiệp phát thanh – truyền thanh trên địa bàn; chịu sự hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ, kỹ thuật của Đài Phát thanh - Truyền hình Hải Dương; sự quản lý nhà nước về Báo chí của Sở TT&TT tỉnh Hải Dương;

b. Nhiệm vụ, quyền hạn

- Đài phát thanh huyện là cơ quan tuyên truyền của Đảng bộ, chính quyền có nhiệm vụ tuyên truyền mọi chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy – HĐND – UBND huyện; sự phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, các xã, thị trấn trong việc tuyên truyền nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh – quốc phòng trên địa bàn huyện;

- Đài phát thanh huyện phối hợp với UBND các xã, thị trấn trong huyện quản lý, hướng dẫn nghiệp vụ, kỹ thuật cho Đài truyền thanh cơ sở./.