Đăng nhập

UỶ BAN KIỂM TRA HUYỆN UỶ

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Email

ĐT cơ quan

1

Lê Vũ Dương

Chủ nhiệm UBKT Huyện uỷ

duongkt3bghd@gmail.com

03203777545

2

Vũ Kim Sơn

Phó CN thường trực UBKT HU

 

03203776590

3

Lê Văn Hậu

Phó chủ nhiệm UBKT Huyện uỷ

 

03203776590

4

Nguyễn Tiến Thắng

Uỷ viên UBKT Huyện uỷ

 

03203776590

5

Vũ Thị Quyên

Uỷ viên UBKT Huyện uỷ

 

03203776590

6

Vũ Đình Lập

Phó trưởng ban TTr tổ chức HU -

Uỷ viên UBKT(kiêm chức)

 

03203776118

7

Phạm T Thu Hiền

Chánh thanh tra huyện -

Uỷ viên UBKT (kiêm chức)

 

03203777564

 

 

 

CƠ QUAN UỶ BAN KIỂM TRA HUYỆN UỶ

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Email

ĐT cơ quan

1

Lê Vũ Dương

Chủ nhiệm UBKT Huyện uỷ

duongkt3bghd@gmail.com

03203777545

2

Vũ Kim Sơn

Phó CN thường trực UBKT HU

 

03203776590

3

Lê Văn Hậu

Phó chủ nhiệm UBKT Huyện uỷ

 

03203776590

4

Nguyễn Tiến Thắng

Uỷ viên UBKT Huyện uỷ

 

03203776590

5

Vũ Thị Quyên

Uỷ viên UBKT Huyện uỷ

 

03203776590

6

Nguyễn Thị Hương

Chuyên viên UBKT Huyện uỷ

 

03203776590