Đăng nhập

BAN DÂN VẬN HUYỆN ỦY BÌNH GIANG

 

-         Địa điểm làm việc: Tầng 3 khu nhà Huyện ủy Bình Giang

-        Email: danvanbinhgiang@gmail.com

-         Các thành viên cơ quan:

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Email

ĐT cơ quan

1

Đào Thị Hương

Trưởng ban

bandanvanbg@gmail.com

03203 774 858

2

 

Phó Trưởng ban

 

03203 776 287

3

Đào Thị Liên

Chuyên viên

lienlien_bg@gmail.com

03203 776 287

4

Bùi Thị Thúy Liên

Chuyên viên

builienbg@gmai.com

03203 776 287