Đăng nhập

Hạt quản lý đường bộ huyện Bình Giang

1. Thông tin chung

- Địa điểm: Khu cơ quan mới bên đường TL.392

- Số điện thoại cơ quan 03203777576.

- Hòm thư điện tư (Email):

- Tổ chức, bộ máy: 30 cán bộ, công nhân

- Lãnh đạo đơn vị:

* Hạt phó: Đ/c Nhữ Đình Thơm (Phụ trách Hạt);

* Hạt phó: Đ/c Phạm Văn Toàn.

2. Chức năng, nhiệm vụ:

- Duy tu, sửa chữa, bảo dưỡng các tuyến đường trên địa bàn huyện quản lý. Đảm bảo giao thông thông suốt trong mọi thời tiết.

- Phối hợp với chính quyền địa phương và ban ngành liên quan lập bản cam kết với các trường hợp vi phạm hành lang an toàn giao thông trên địa bàn huyện.