Đăng nhập

Hội chữ thập đỏ huyện Bình Giang

1. Thông tin chung

- Số điện thoại cơ quan 03203777579.

- Hòm thư điện tư (Email): ctdbinhgiang@gmail.com

- Tổ chức, bộ máy: Ban chấp hành gồm 23 thành viên

Trong đó:

+ Cơ quan Thường trực gồm 3 thành viên;

+ Cơ cấu kiêm nhiệm là 20 thành viên.

- Lãnh đạo Hội:

* Phó chủ tịch: đ/c Phạm Văn Quyết

2. Chức năng, nhiệm vụ:

a. Chức năng

Là tổ chức xã hội có chức năng tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước về các hoạt động nhân đạo, từ thiện góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước.

b. Nhiệm vụ

Tuyên truyền và vận động và tổ chức Hội vững mạnh tổ chức thực hiện tốt các hoạt động nhân đạo xã hội trong nước và ngoài nước./.