Đăng nhập

Hội người mù

1- Thông tin chung

- Địa điểm: Khu cơ quan cũ - TT Kẻ Sặt, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương (cạnh Phòng khám đa khoa Kẻ Sặt).

- Điện thoại: 02203.775.056.

- Địa chỉ hòm thư điện tử (email):

- Cơ quan có 03 cán bộ, nhân viên;

- Lãnh đạo Hội:

* Chủ tịch hội: ông Phạm Ngọc Luyến

* Phó Chủ tịch hội: ông Đinh Hữu Thắng

* Cán bộ chuyên môn: ông Trần Anh Tuấn

2. Chức năng, nhiệm vụ:

2.1 Vị trí, chức năng

Hội người mù huyện là tổ chức Hội đặc thù có tư cách pháp nhân, con dấu riêng, được nhà nước cấp kinh phí để hoạt động và giao dịch theo quy định của pháp luật;

2.2 Nhiệm vụ, quyền hạn:

- Giáo dục người mù không ngừng nâng cao lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, tin tưởng vào công cuộc đổi mới, chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; làm tròn nghĩa vụ công dân, chấp hành điều lệ và nghị quyết của Hội.

- Tuyên truyền Điều lệ và các hoạt động của Hội, phát triển tổ chức, phát triển hội viên;

- Động viên người mù phát huy tính đồng tật, đoàn kết, thương yêu, chăm lo giúp đỡ nhau về tinh thần và vật chất, cùng phấn đấu vươn lên hòa nhập vào cuộc sống gia đình và xã hội;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được UBND huyện và Hội người mù tỉnh giao./.