Đăng nhập

Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội

1- Thông tin chung

- Địa điểm: Khu nhà 2 tầng – UBND huyện; số 55- Phạm Ngũ Lão, TT Kẻ Sặt, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương.

- Điện thoại: (03203). 777.543; 776.651

- Địa chỉ hòm thư điện tử (email): phuongldtbxhbg@gmail.com

- Lãnh đạo phòng:

* Trưởng phòng: đ/c Bùi Văn Quý

* Phó trưởng phòng:

- Phụ trách Lao động, trẻ em: đ/c Lê Quang Hiệp

- Phụ trách người có công, bảo trợ xã hội: đ/c Bùi Thị Phương. Email: phuongldtbxhbg@gmail.com

2- Chức năng, nhiệm vụ phòng LĐTB&XH:

2.1. Vị trí, chức năng:

Phòng Lao động – TBXH là cơ quan chuyên môn giúp Uỷ ban nhân dân huyện; thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về lao động, thương binh và xã hội thống nhất gọi là phòng. Việc thành lập và tên gọi của phòng do Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định theo quy định của pháp luật.

Cơ quan chuyên môn giúp Uỷ ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về lao động, thương binh và xã hội chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Uỷ ban nhân dân huyện, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

2.2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

2.1. Trình Uỷ ban nhân dân huyện:

- Ban hành văn bản hướng dẫn việc thực hiện các chính sách, chế độ và pháp luật của Nhà nước về lao động, thương binh, xã hội trên địa bàn;

- Chương trình công tác về lao động, thương binh và xã hội.

2.2. Tổ chức thực hiện và kiểm tra thực hiện pháp luật về chính sách lao động, việc làm, an toàn lao động, vệ sinh lao động, dạy nghề, bảo hiểm xã hội, thương binh, liệt sỹ và người có công với cách mạng, bảo trợ xã hội, xoá đói giảm nghèo; phòng, chống tệ nạn xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; bình đẳng giới.

2.3. Hướng dẫn, kiểm tra Uỷ ban nhân dân xã thực hiện quản lý nghĩa trang liệt sỹ, đài tưởng niệm và các công trình ghi công liệt sỹ, chịu trách nhiệm trực tiếp quản lý các công trình được giao;

2.4 Hướng dẫn, kiểm tra các cơ sở bảo trợ xã hội, dạy nghề, giới thiệu việc làm, sản xuất của tập thể thương binh và người tàn tật, cơ sở giáo dục, cai nghiện ma tuý, mại dâm trên địa bàn huyện theo phân cấp;

2.5. Phối hợp với các ngành, đoàn thể cùng cấp chỉ đạo, xây dựng phòng trào toàn dân chăm sóc, giúp đỡ các đối tượng chính sách xã hội;

2.6. Thực hiện kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật lao động, thương binh và xã hội trên địa bàn huyện, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân về lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội theo quy định của pháp luật.

2.7. Thực hiện công tác thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất về lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội với Uỷ ban nhân dân huyện và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

2.8. Quản lý tài chính, tài sản được giao thuộc lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội của huyện.

2.9. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Uỷ ban nhân dân huyện./.