Đăng nhập

Phòng Nội vụ huyện Bình Giang

1. Thông tin chung:

- Địa chỉ: Số 55 – Phạm Ngũ Lão – Thị trấn Kẻ Sặt – Huyện Bình Giang

- Điện thoại: 03203.773.845 hoặc 03203.776.360

- Lãnh đạo phòng Nội vụ huyện

* Trưởng phòng: Đ/c Hà Thị Thủy – Huyện ủy viên, Ủy viên UBND huyện

* Phó trưởng phòng:

- Phụ trách chính quyền cơ sở, tôn giáo: Đ/c Trần Anh Tuấn

- Phụ trách thi đua khen thưởng: đ/c Nguyễn Thị Thuỷ

2. Chức năng nhiệm vụ

a. Chức năng:

Phòng Nội vụ huyện Bình Giang là cơ quan chuyên môn của UBND huyện; tham mưu, giúp UBND cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về Nội vụ, thi đua,  tôn giáo, địa giới hành chính, các tổ chức Hội, tổ chức phi chính phủ, công tác lưu trữ trên địa bàn huyện; chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của sở Nội vụ.

b. Nhiệm vụ và quyền hạn.

(1)  Quản lý nhà nước về Nội vụ.

- Trình UBND huyện các văn bản hướng dẫn về công tác Nội vụ trên địa bàn huyện và tổ chức triển khai thực hiện theo các quy định của UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Bộ nội vụ.

- Trình UBND huyện kế hoạch 5 năm và hàng năm về công tác nội vụ, kế hoạch về cải cách hành chính trên địa bàn huyện; hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện sau khi được phê duyệt;

- Tổ chức thực hiện việc bầu cử đại biểu quốc hội, đại biểu HĐND, UBND các cấp theo phân công của UBND huyện và hướng dẫn của UBND tỉnh Hải Dương;

- Trình UBND huyện quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức cụ thể cho các cơ quan chuyên môn của huyện theo hướng dẫn của tỉnh;

 - Giúp UBND huyện quản lý công tác tổ chức, biên chế, tiền lương, cán bộ, công chức, viên chức thuộc huyện quản lý theo phân cấp của UBND tỉnh và quy định của pháp luật;

- Trình UBND huyện đề án thành lập, sát nhập, chia tách, điều chỉnh địa giới hành chính, đặt tên quảng trường, tên đường phố trên địa bàn để xét, quyết định; chịu trách nhiệm quản lý hồ sơ, mốc, chỉ giới, bản đồ địa giới hành chính theo quy định của Chính phủ.

- Tổ chức triển khai, ứng dụng tiến bộ khoa học vào công tác Nội vụ trên địa bàn huyện;

- Giúp UBND huyện giải quyết các khiếu nại, tố cáo, tranh chấp về công tác Nội vụ trên địa bàn huyện;

(2)  Quản lý nhà nước Thi đua, tôn giáo.

- Trình UBND huyện ban hành văn bản hướng dẫn việc thực hiện công tác thi đua, tôn giáo;

- Hướng dẫn, kiểm tra UBND xã, thị trấn thực hiện quản lý về công tác thi đua, khen thưởng, tôn giáo, phật giáo và các đạo giáo có trên địa bàn huyện.

(3)  Thực hiện công tác thống kê, thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về đánh giá tình hình, kết quả triển khai công tác được giao với Chủ tịch UBND cấp huyện và sở, ngành có liên quan;

(4)  Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác của UBND huyện./.