Đăng nhập

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

1- Thông tin chung:

- Địa điểm: Khu cơ quan mới - TT Kẻ Sặt, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương.

- Điện thoại: 03203.777554

- Địa chỉ hòm thư điện tử (email): phongkinhtehatangbg@gmail.com

- Lãnh đạo phòng:

* Trưởng phòng: đ/c Đào Đức Vỹ - Huyện ủy viên; ĐT: 3.777.554; Email:ducvy.bg@gmail.com

* Phó trưởng phòng:

- Phụ trách giao thông – xây dựng: Vũ Văn Nguyên ĐT:3241.034

- Phụ trách Thương mại – Dịch vụ: đ/c Nhữ Văn Vượng. ĐT:3241.034

2. Chức năng, nhiệm vụ của phòng Kinh tế - Hạ tầng

1. Chức năng:

- Tham mưu giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về kiến trúc, quy hoạch xây dựng, nhà ở và công sở, giao thông, vận tải, Công nghiệp, TTCN, điện, Thương mại, Khoa học và công nghệ trên địa bàn huyện, chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Xây dựng, Sở GTVT, Sở Công thương, Sở Khoa học công nghệ Tỉnh Hải dương

2. Nhiệm vụ:

2.1 Quản lý  Kiến trúc, quy hoạch, nhà ở và công sở.

1. Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch 5 năm, hành năm, chương trình, dự án đầu tư xây dựng, phát triển vật liệu xây dựng, phát triển nhà, hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu dân cư do UBND huyện giao.

2. Hướng dẫn việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế chính sách, tuyên truyền, phổi biến thông tin, giáo dục pháp luật về các lĩnh vực quản lý của ngành xây dựng trên địa bàn huyện.

3.  Trình UBND huyện các đồ án quy hoạch xây dựng đô thị, điểm dân cư nông thôn, quy hoạch vật liệu xây dựng.

4. Hướng dẫn, kiểm tra việc xây dựng các công trình theo quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt và các quy định của pháp luật về quản lý kiến trúc, quy hoạch, cung cấp thông tin về kiến trúc, quy hoạch xây dựng, quản lý các mốc giới, chỉ giới xây dựng, cốt xây dựng trên địa bàn huyện theo phân cấp.

5. Giúp UBND huyện thực hiện việc cấp giấy phép xây dựng và kiểm tra việc xây dựng theo giấy phép trên địa bàn huyện theo sự phân công, phân cấp của UBND tỉnh, phát hiện báo cáo để UBND huyện xử lý hoặc trình cấp có thẩm quyền xử lý các vi phạm luật trong xây dựng và quản lý đô thị theo quy định của pháp luật.

6. Theo dõi, kiểm tra, đánh giá việc quản lý, khai thác các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị, điểm dân cư nông thôn trên địa bàn huyện theo phân cấp của UBND tỉnh.

Giúp UBND huyện tổ chức thực hiện các quy chế chính sách về nhà ở, công sở, quản lý quỹ nhà ở và quyền quản lý sử dụng công sở trên địa bàn huyện theo phân cấp của UBND tỉnh. Tổ chức thực hiện kiểm tra, thống kê về thực trạng nhà ở tổng hợp tình hình đăng ký, chuyển dịch quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng công sở trên địa bàn huyện.

7. Giúp và chịu trách nhiệm trước UBND huyện trong việc thực hiện các nhiệm vụ về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản theo phân công phân cấp của UBND huyện.

8. Quản lý, lưu trữ hồ sơ, tài liệu khảo sát, thiết kế xây dựng, hồ sơ hoàn công công trình xây dựng thuộc thẩm quyền quản lý của UBND theo quy định của pháp luật.

9. Giúp UBND huyện chỉ đạo, hướng dẫn UBND xã, thị trấn thực hiện quản lý Nhà nước về xây dựng.

2.2. Giao thông Vận tải.

1. Hướng dẫn kiểm tra, thực hiện, duy tu bảo dưỡng, và bảo vệ mạng lưới đường bộ, đường thuỷ từ huyện xuống xã, lối từ tỉnh lộ về huyện hoặc tỉnh lộ do Sở uỷ nhiệm quản lý.

2. Hướng dẫn việc đảm bảo giao thông, phối hợp với các tổ chức có liên quan khắc phục hậu quả thiên tai, duy trì giao thông thông suốt trên mạng lưới giao thông huyện.

3. Hướng dẫn và kiểm tra việc chấp hành luật lệ giao thông, bảo vệ kỹ thuật cầu đường, an toàn chỉ giới hệ thống giao thông và an toàn của quá trình giao thông vận tải trong huyện. Phối hợp với các cơ quan có liên quan đình chỉ và xử lý các vi phạm luật lệ giao thông và bảo vệ công trình giao thông theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Bộ Giao thông Vận tải.

4. Giúp UBND huyện huy động nhân dân đóng góp sức người sức của xây dựng cầu đường do huyện quản lý và đầu tư theo quy định của pháp luật.

5. Đề suất với Sở Giao thông vận tải về quy hoạch phát triển giao thông vận tảI của huyện.

6. Hướng dẫn, kiểm tra các tổ chức, cá nhân trong hoạt động giao thông vận tảI trên địa bàn huyện chấp hành các văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm quản lý phương tiện và an toàn giao thông, thực hiện các thủ tục hành chính, đăng kiểm, đăng ký hành nghề cho các phương tiện vận tảI thô sơ cơ giới loại nhỏ theo phân cấp.

7. Cấp phép hoặc thu hồi các chứng chỉ đăng ký về Giao thông - Vận tài của các đối tượng thuộc quyền quản lý.

8. Tổ chức quản lý, hoạt động các bến đò, bến xe, bến sông vận chuyển hành khách và xếp dỡ hàng hoá theo các quy định về đảm bảo trật tự an toàn giao thông và quản lý vận tải hàng hoá, hành khách trên địa bàn huyện.

2.3. Về Công nghiệp - Thương mại.

1. Tham mưu cho UBND huyện triển khai thực hiện cơ chế chính sách, pháp luật, các quy định của UBND tỉnh và Sở Công thương về hoạt động công nghiệp tiểu thủ công nghiệp, thương mại trên địa bàn huyện.

2. Xây dựng, trình UBND huyện về quy hoạch, kế hoạch 5 năm và hàng năm về phát triển công nghịêp và tiểu thủ công nghiệp - Thương mại trên địa bàn huyện, hướng dẫn kiểm tra việc thực hiện sau khi được phê duyệt.

3. Giúp UBND huyện quản lý Nhà nước đối với các doanh nghiệp công nghiệp Trung ương, công nghiệp địa phương, doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài, các doanh nghiệp ngoài quốc doanh và thu hút các dự án đầu tư các cụm công nghiệp trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật.

4. Tổ chức hướng dẫn các tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân đầu tư phát triển công nghiệp, mở rộng sản xuất, tổ chức các hoạt động dịch vụ tư vấn, chuyển giao công nghệ, cung cấp thông tin, khuyến công, xúc tiến thương mại tạo hàng lang, môi trường pháp lý thuật lợi cho các thành phần kinh tế khai thác tốt tiềm năng của huyện.

5. Phối hợp với các phòng ban liên quan của huyện hướng dẫn việc lập hồ sơ xin cấp hoặc thu hồi giấy đăng ký kinh doanh, thẩm định các dự án của các đơn vị sản xuất công nghiệp theo quy định của Nhà nước.

6. Tuyên truyền hướng dẫn, tổ chức thực hiện chế độ chính sách, pháp luật của Nhà nước về hoạt động thương mại, đối với các tổ chức và cá nhân có hoạt động kinh doanh thương mại trên địa bàn huyện.

7. Thực hiện nhiệm vụ quả lý Nhà nước về thương mại, và các dịch vụ công thuộc về thương mại trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật và phân cấp của địa phương.

8. Tham mưu  giúp UBND huyện quản lý Nhà nước về điện thuộc các thành phần kinh tế trên địa bàn huyện, tham gia xây dựng kế hoạch phát triển điện trên địa bàn và kiểm tra chất lượng các công trình địa do ngân sách huyện đầu tư.

2.4. Về Khoa học công nghệ.

1. Tổ chức phổ biến và thực hiện các văn bản pháp luật cơ chế chính sách của Nhà nước về hoạt động Khoa học công nghệ, tiêu chuẩn đo lường chất lượng sản phẩm, sở hữu trí tuệ, an toàn bức xạ và hạt nhân trên địa bàn huyện.

2. Phổ biến tuyên truyền và tổ chức ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ, xây dựng và phát triển phong trào lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến cảI tiến kỹ thuật trong sản xuất và đời sống, phổ cập kiến thức khoa học và công nghệ trên địa bàn huyện.

3. Xây dựng kế hoạch hoạt động khoa học công nghệ trình cấp có thẩm quyền công nhận, lựa chọn các tiến bộ khoa học công nghệ, các kết quả nghiên cứu khoa học và các sáng kiến cải tiến kỹ thuật để áp dụng và sản xuất đời sống phù hợp với điều kiện chung của huyện.

4. Quản lý công tác tiêu chuẩn, đo lường chất lượng theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Sở Khoa học công nghệ.

5. Phối hợp với Thanh tra Sở Khoa học công nghệ thanh tra đối với các tổ chức và cá nhân trong việc chấp hành chính sách, pháp luật về khoa học và công nghệ, tiêu chuẩn đo lường chất lượng sản phẩm, sở hữu trí tuệ, an toàn bức xạ và an toàn hạt nhân trên địa bàn huyện./.