Đăng nhập

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

1- Thông tin chung

- Địa điểm: Khu nhà 2 tầng – UBND huyện; Số 55 – Phạm Ngũ Lão – TT Kẻ Sặt, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương.

- Điện thoại: 03203.776.482 hoặc 03203.776.360

- Địa chỉ hòm thư điện tử (email): nnbg@gmail.com

- Lãnh đạo phòng:

* Trưởng phòng: đ/c Trần Văn Chuyên - Huyện ủy viên, Ủy viên UBND huyện.

* Phó trưởng phòng: 

- đ/c Vũ Văn Luyện.

- đ/c Vũ Quang Thái

2. Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Nông nghiệp:

a. Chức năng

Phòng Nông nghiệp & PTNT là cơ quan chuyên môn của UBND huyện tham mưu giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về nông nghiệp, ngư nghiệp, thuỷ lợi, kinh tế mới và quản lý HTX, phát triển Kinh tế trang trại, ngành nghề nông thôn trên địa  bàn huyện; chịu sự chỉ đạo quản lý về tổ chức biên chế, công tác của UBND huyện và chịu sự chỉ đạo hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Nông nghiệp & PTNT.

b. Nhiệm vụ:

Phòng Nông nghiệp & PTNT có nhiệm vụ và quyền hạn sau đây.

+ Trình UBND huyện ban hành các văn bản hướng dẫn việc thực hiện các chính sách, chế độ và pháp luật của nhà nước về quản lý nông nghiệp, thuỷ sản, thuỷ lợi và phát triển nông thôn .

+ Hướng dẫn, kiểm tra UBND các xã, thị trấn thực hiện các biện pháp chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển nông nghiệp, thuỷ sản, chế biến nông sản, phát triển ngành nghề, làng nghề nông thôn, phát triển kinh tế trang trại.

+ Trình UBND huyện quy hoạch thuỷ lợi, xây dựng chương trình khuyến khích phát triển nông nghiệp, thuỷ sản, thuỷ lợi và PTNT để UBND huyện trình HĐND huyện phê duyệt và tổ chức thực hiện sau khi phê duyệt.

+ Tổ chức thực hiện việc bảo vệ đê điều , các công trình thuỷ lợi vừa và nhỏ, công trình cấp thoát nước nông thôn, công trình phòng chống lũ lụt bão, quản lý mạng lưới thuỷ nông trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật và phân công của UBND huyện.

+ Là đầu mối phối hợp tổ chức và hướng dẫn thực hiện nội dung liên quan đến phát triển nông thôn; tổng hợp tình hình báo cáo UBND huyện việc xây dựng & phát triển nông thôn trên địa bàn huyện về các lĩnh vực:

- Phát triển kinh tế hộ trang trại, kinh tế HTX.

- Khai thác và  sử dụng nước sạch nông thôn.

- Chế biến nông sản, thuỷ sản.

+ Thống kê  biến động đất nông nghiệp, đất nuôi trồng thuỷ sản .

+ Quản lý các hoạt động dịch vụ phục vụ Nông nghiệp và phát triển nông nghiệp trên  địa bàn huyện.

+ Chỉ đạo các dự án phát triển nông nghiệp, chăn nuôi, thuỷ sản, thuỷ lợi và phát triển nông thôn trên địa bàn huyện .

+ Phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra và thanh tra việc thi hành pháp luật, về các dịch vụ kinh doanh vật tư nông nghiệp, các loại giống cây, giống con, các loại thức ăn gia súc, gia cầm, thuỷ sản trên địa bàn quản lý. Tham mưu cho UBND huyện giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về nông nghiệp, thuỷ sản, thuỷ lợi và phát triển nông thôn theo quy định của pháp luật.

+ Thực hiện nhiệm vụ thường trực BCH phòng chống lụt bão úng của huyện, đề xuất phương án, biện pháp và tham gia chỉ đạo việc phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai về lũ, lụt, bão, hạn hán, úng ngập, chua mặn, dịch bệnh trong sản xuất nông nghiệp, thuỷ sản, thuỷ lợi trên địa bàn huyện.

+ Hướng dẫn kiểm tra chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tại xã, HTX trong toàn huyện.

+ Thực hiện công tác thống kê , thông tin , báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định về UBND huyện và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn .

+ Quản lý cán bộ, công chức, viên chức; Tài sản của phòng theo quy định của nhà nước và của địa phương.

+ Tổ chức chỉ đạo công tác phân bổ lao động, dân cư phát triển vùng kinh tế mới và định canh, định cư.

+ Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác của UBND huyện./.