Đăng nhập

Phòng Tài nguyên – Môi trường

1- Thông tin chung

- Địa điểm: Khu nhà 2 tầng – UBND huyện; số 55- Phạm Ngũ Lão, TT Kẻ Sặt, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương.

- Điện thoại: (03203).603.128; 777.556; 

- Địa chỉ hòm thư điện tử (email): ptnmtbinhgiang@yahoo.com

- Lãnh đạo phòng:

* Phó Trưởng phòng- phụ trách phòng: đ/c Lương Đức Cường

* Phó trưởng phòng: - Phụ trách Quản lý đất đai, tài nguyên: đ/c Vũ Khắc Hóa.

2. Chức năng, nhiệm vụ của phòng Tài nguyên – Môi trường

a. Chức năng:

Phòng TN &MT huyện là cơ quan chuyên môn giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường trên địa bàn huyện theo luật định, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của UBND huyện, đồng thời chịu sự kiểm tra hướng dẫn của Sở TN &MT về công tác nghiệp vụ chuyên, hướng dẫn, kiểm tra chuyên môn nghiệp vụ tới cán bộ địa chính xã, thị trấn.

b. Nhiệm vụ:

- Trình UBND huyện các văn bản hướng dẫn việc thực hiện các chính sách, chế độ và pháp luật của nhà nước về quản lý tài nguyên và môi trường.

- Giúp UBND huyện lập quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn, thẩm định và trình UBND huyện xét quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai của các xã và tổ chức thực hiện, kiểm tra tình hình thực hiện của các xã, thị trấn sau khi được duyệt.

- Tổng hợp trình UBND huyện quyết định giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất,

- Phối hợp với các cơ quan trong việc hoạch định địa giới hành chính cấp xã, quản lý các tiêu mốc địa giới, mốc toạ độ trong phạm vi huyện.

- Công tác kiểm tra, thanh tra việc thi hành pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên môi trường tham mưu đề xuất với UBND huyện để xử lý vi phạm theo thẩm quyền, giúp UBND giải quyết về tranh chấp đất đai theo quy định.

- Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về TN &MT, báo cáo định kỳ về Tài nguyên Môi trường.

- Quản lý cán bộ công chức, viên chức, hướng dẫn kiểm tra chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ địa chính xã, thị trấn./.