Đăng nhập

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ - CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TRUNG TÂM VĂN HÓA - THỂ THAO

Trung tâm Văn hoá - Thể thao huyện Bình Giang

Địa chỉ: đường 392, (cạnh ngã tư đường 38 mới và đường 392)

Điện thoại: 0220377357302203773572.

Email: vanhoathethao.bg@gmail.com

. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ.

I, Vị trí, chức năng.

a, Trung tâm Văn hóa – Thể thao là đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động; có chức năng tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa – xã hội của địa phương; hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác văn hóa, thể thao ở cơ sở; tổ chức, cung ứng dịch vụ công về văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao trên địa bàn huyện theo quy định;

b, Trung tâm Văn hóa – Thể thao có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản theo quy định của pháp luật; chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Ủy ban nhân dân huyện Bình Giang; chịu sự hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của các đơn vị sự nghiệp có liên quan thuộc Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch; đồng thời chịu sự kiểm tra, giám sát của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

II, Nhiệm vụ, quyền hạn.

a, Xây dựng chương trình, kế hoạch về hoạt động của Trung tâm, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;

b, Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, tuyên truyền cổ động, đọc sách báo, giải trí, chiếu phim, câu lạc bộ, nhóm sở thích, lớp năng khiếu nghệ thuật;

c, Tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao; hướng dẫn kỹ thuật, phương pháp và điều kiện tập luyện cho các tổ chức và cá nhân;

d, Tổ chức các cuộc liên hoan văn nghệ, hội thi, hội diễn, thi đấu và hướng dẫn phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao ở cơ sở;

đ, Phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao;

e, Sưu tầm, bảo tồn và hướng dẫn các loại hình nghệ thuật dân gian, các môn thể thao truyền thống;

g, Tổ chức các hoạt động tác nghiệp chuyên môn, các hoạt động dịch vụ văn hóa, thể thao và các hoạt động dịch vụ khác đáp ứng nhu cầu của nhân dân địa phương bảo đảm đúng quy định của pháp luật và phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất của tổ chức sự nghiệp;

h, Hợp tác, giao lưu, trao đổi chuyên môn nghiệp vụ và các hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, thể thao với các đơn vị, tổ chức trong và ngoài tỉnh;

i, Thực hiện báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất về hoạt động của Trung tâm với Ủy ban nhân dân huyện và các cơ quan có liên quan theo quy định;

k, Quản lý công chức, viên chức, tài chính, tài sản theo quy định của pháp luật;

l, Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do UBND huyện giao;

B, CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ BIÊN CHẾ.

I - Lãnh đạo của Trung tâm:

1. Giám đốc: Đ/c Nguyễn Văn Tuấn

Điện thoại: 02203502888; 0978488398; 0962697878

Email: tuan.vpbg@gmail.com

2. Phó Giám đốc:

Điện thoại: 02203.773572;

II - Bộ máy - biên chế

* Biên chế: 01 công chức; 06 viên chức;

1. Bộ phận thông tin cổ động, văn hóa văn nghệ- thư viện.

a, Bộ phận thông tin-tuyên truyền-văn hóa, văn nghệ: 02 viên chức.

b, Bộ phận thư viện: 01 viên chức

2. Bộ phận thể dục- thể thao: gồm 01 viên chức.

3. Bộ phận hành chính tổng hợp.

a, Kế toán: 01 cán bộ kiêm nhiệm

b, Thủ quỹ: 01 cán bộ kiêm nhiệm

c, Văn thư- Thủ kho: 01 cán bộ kiêm nhiệm./.