Đăng nhập

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ HUYỆN

 

-         Địa điểm làm việc: Khu khối các cơ quan huyện Bình Giang 

-         Các thành viên cơ quan:

TT

Họ và tên

Chức vụ

Email

ĐT cơ quan

1

Lê Văn Cam

Phó Giám đốc

 

03203774788

2

Vũ Thị Băng

Phó giám đốc

 

03203777703

3

Phạm Thị Huyền Linh

Chuyên viên

 

 

4 Vũ Thị Nga

Kế toán

   

5

Vũ Đăng Chương

Giám đốc