Đăng nhập

Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp

1- Thông tin chung

- Địa điểm: Khu cơ quan mới - TT Kẻ Sặt, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương.

- Điện thoại:  

- Địa chỉ hòm thư điện tử (email):  

- Cơ quan có 09 cán bộ, nhân viên;

1 Đỗ Ngọc Anh Giám đốc  
2 Nguyễn Văn Thọ Phó giám đốc  
3 Phạm Đình Quân Phó giám đốc  
4 Nguyễn Văn Thao Phó giám đốc  
5 Mai Thị Mạc Viên chức  
6 Trần Thị Dịu Viên chức  
7 Đào Thị Ngọc Lan Viên chức  
8 Lê Thị Thành Viên chức  
9 Nguyễn Cao Đỉnh Viên chức  

 

2. Chức năng, nhiệm vụ:

2.1 Vị trí, chức năng

đang cập nhật

2.2 Nhiệm vụ, quyền hạn:

đang cập nhật