Đăng nhập

Văn phòng HĐND và UBND huyện Bình Giang

1. Thông tin chung

- Địa chỉ: số 55- Phạm Ngũ Lão - Thị trấn Kẻ Sặt - huyện Bình Giang - tỉnh Hải Dương

- Điện thoại: 03203.777540; Fax: 03203.777398

- Hòm thư điện tử email: vpubnd.bg@gmail.com và vanthuvp_bg@yahoo.com

- Tổ chức, bộ máy:  Văn phòng có 12 cán bộ, nhân viên; 

- Lãnh đạo Văn phòng:

* Chánh Văn phòng: 

* Phó Chánh văn phòng:

- Phụ trách VP, Trưởng ban tiếp công dân: đ/c Vũ Thị Hay; ĐT 03206.599159; 01634.555868

- Phụ trách Hành chính: Đ/c Phạm Văn Quyết: ĐT: 03203.706168; email:phamquyet68@gmail.com

2. Chức năng, nhiệm vụ:

a. Chức năng

- Tham mưu tổng hợp cho Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân về hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện;

- Tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân về chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân; cung cấp thông tin phục vụ quản lý và hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các cơ quan ở địa phương; đảm bảo cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân;

- Văn phòng là cơ quan có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước huyện Bình Giang theo quy định của pháp luật.

b. Nhiệm vụ

- Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của Thường trực Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân huyện; tổ chức theo dõi, đôn đốc các phòng, ban, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thực hiện chương trình kế hoạch công tác. Giúp Thường trực Hội đồng nhân dân chuẩn bị nội dung chương trình và điều kiện khác phục vụ các kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện.

- Được đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương cung cấp thông tin, tư liệu, tài liệu cần thiết theo yêu cầu của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện; được tham gia ý kiến với các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện trong việc chuẩn bị xây dựng đề án, dự án kinh tế - xã hội phù hợp với chương trình hoạt động và chủ trương của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Hội đồng nhân dân và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện. 

- Tổng hợp, xử lý thông tin và soạn thảo những văn bản hành chính kịp thời, chính xác để phục vụ cho sự chỉ đạo, điều hành của Thường trực Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân huyện.

- Tổ chức công bố, truyền đạt các Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện đến các cơ quan, đơn vị, địa phương, các cá nhân liên quan; theo dõi đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị; phát hiện và đề xuất với Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện giải pháp xử lý những vướng mắc trong tổ chức thực hiện.

- Thẩm tra các thủ tục, nội dung và hình thức các văn bản hành chính do các đơn vị, địa phương chuẩn bị trước khi trình Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện ký ban hành.

- Tổ chức và phục vụ các phiên họp, Hội nghị, làm việc của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các cuộc làm việc của Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện.

- Giúp Ủy ban nhân dân huyện đảm bảo mối quan hệ công tác giữa Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện với Thường trực Hội đồng nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc huyện, các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức quần chúng và các cơ quan của tỉnh đóng trên địa bàn huyện để thực hiện các nhiệm vụ quyền hạn của Ủy ban nhân dân và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện theo qui định của pháp luật.

- Phối hợp với Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, đoàn thể giúp Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện tổ chức việc tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân theo qui định của pháp luật.

- Bảo đảm tốt các điều kiện về hậu cần, vật chất, phương tiện phục vụ công tác cho Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện và thực hiện các quyền hạn theo qui định của pháp luật./.