Đăng nhập

Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất

1. Thông tin chung

- Địa điểm: Nhà 2 tầng - Khu nhà làm việc HĐND và UBND huyện;

- Điện thoại: 03203.773456; 03203.773507

- Hòm thư điện tử email:

- Tổ chức, bộ máy:  Văn phòng có 06 cán bộ, nhân viên; 

- Lãnh đạo Văn phòng ĐKQSDĐ:

* Giám đốc: Đ/c Nguyễn Xuân Tính

Số điện thoại: 03203.773546

2. Chức năng, nhiệm vụ:

a. Chức năng

- Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất là cơ quan dịch vụ công, có chức năng tổ chức thực hiện đăng ký quyền sử dụng đất và chỉnh lý thống nhất biến động về sử dụng đất, quản lý hồ sơ địa chính; giúp phòng Tài nguyên và Môi trường trong việc thực hiện thủ tục hành chính về quản lý, sử dụng đất đai theo quy định của pháp luật.

- Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất, thuộc phòng Tài nguyên và Môi trường do Ủy ban nhân dân huyện quyết định thành lập, chịu sự chỉ đạo, quản lý về chuyên môn của phòng TN&MT theo phân cấp quản lý của Ủy ban nhân dân huyện.

- Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất hoạt động theo loại hình sự nghiệp có thu, có con dấu riêng, được mở tài khoản theo quy định hiện hành.

b. Nhiệm vụ

- Thực hiện các thủ tục về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện đối với hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở, cộng đồng dân cư.

- Đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất và chỉnh lý biến động về đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật khi thực hiện các quyền của người sử dụng đất là hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở, cộng đồng dân cư.

- Lưu trữ, quản lý và chỉnh lý toàn bộ bản sao hồ sơ địa chính đối với tất cả các thửa đất thuộc phạm vi địa giới hành chính cấp huyện; gửi thông báo chỉnh lý biến động cho Văn phòng ĐKQSDĐ cấp tỉnh; hướng dẫn và kiểm tra việc lưu trữ, quản lý và chỉnh lý toàn bộ bản sao hồ sơ địa chính của Ủy ban nhân dân xã, thị trấn.

- Cung cấp số liệu địa chính cho cơ quan chức năng xác định mức thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, các loại thuế có liên quan đến đất đai đối với người sử dụng đất là hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở, cộng đồng dân cư.

- Lưu trữ, quản lý bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các giấy tờ khác hình thành trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính quy định tại điểm 1 điều 2 quy chế này.

- Thực hiện trích đo địa chính thửa đất, khu đất và tài sản gắn liền với đất; kiểm tra chất lượng tài liệu trích đo địa chính thửa đất do người sử dụng đất cung cấp trước khi sử dụng, quản lý.

- Thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp huyện và cấp xã.

- Cung cấp bản đồ địa chính, trích lục bản đồ địa chính, trích sao hồ sơ địa chính và các thông tin khác về đất đai phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước và nhu cầu của cộng đồng.

- Thực hiện việc thu phí, lệ phí trong quản lý sử dụng đất đai theo quy định của pháp luật; thực hiện các dịch vụ có thu về cung cấp thông tin đất đai, trích lục bản đồ, trích sao hồ sơ địa chính.

- Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định hiện hành về tình hình thực hiện nhiệm vụ, về các lĩnh vực công tác được giao phòng Tài nguyên và Môi trường.

- Quản lý viên chức, người lao động và tài chính, tài sản thuộc Văn phòng theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định hiện hành./.