Đăng nhập

 Tổng hợp kết quả công tác chỉ đạo, tổ chức Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30-5-2019, các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, trong thời gian vừa qua, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện ủy tích cực chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Huyện ủy đã ban hành nhiều văn bản, hướng dẫn như Kế hoạch số 97-KH/HU ngày 06-9-2019 về tổ chức Đại hội Đảng cấp cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVIII, Hướng dẫn số 06-HD/HU, ngày 06-12-2019 về công tác nhân sự cấp ủy cơ sở, Hướng dẫn số 07-HD/HU, ngày 20-3-2020 về tổ chức thảo luận, tham gia ý kiến vào văn kiện cấp trên... Ban Thường vụ Huyện ủy đã quyết định thành lập 9 tổ công tác để hướng dẫn, giúp đỡ các cơ sở trong việc chuần bị và tổ chức đại hội.

Sau thành công đại hội điểm Đảng bộ xã Long Xuyên (18- 19/3/2020), Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức họp rút kinh nghiệm với bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy. Đặc biệt, đối với một số đơn vị có khó khăn, Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc và trực tiếp xử lý một số vấn đề vướng mắc giúp ổn định tình hình cơ sở. Kết quả đến ngày 30-6-2020, 39/39 = 100% đảng bộ, chi bộ cơ sở trong toàn huyện đã tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025, hoàn thành theo đúng tiến độ chỉ đạo của Trung ương Đảng. Kết quả thống kê: Đại hội đảng bộ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã bầu được 294 đồng chí cấp ủy viên khóa mới, trong đó có 214 đồng chí tái cử; 50 đồng chí cấp ủy viên là nữ, bằng 17%; 21 đồng chí có tuổi đời dưới 35, bằng 7,14%; 55 đồng chí có tuổi đời từ 35 đến dưới 40, bằng 18,7%; bầu 227 đại biểu chính thức đi dự đại hội cấp trên và 18 đại biểu dự khuyết.

Việc tổ chức thành công đại hội đảng cấp cơ sở là tiền đề quan trọng để Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tổng hợp từ Ban Tuyên giáo Huyện ủy./.

BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC
12345678910...