Đăng nhập

UỶ BAN NHÂN DÂN

HUYỆN BÌNH GIANG

 
   

Số:  520 /UBND-VP

V/v phòng chống Covid-19 trong trạng thái bình thường.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
   

                  Bình Giang, ngày 07 tháng 9 năm 2020

Kính gửi:

- Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 huyện;

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị;

- Chủ tịch UBND xã Tân Hồng.

Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Bình Giang đã được kiểm soát, không còn trong trạng thái khẩn cấp. Kể từ ngày 12/8/2020 (thời điểm áp dụng cách ly thôn Tuyển Cử, xã Tân Hồng) đến ngày 04/9/2020, huyện không có ca mắc mới, các trường hợp thuộc diện F1, F2 hiện có 04 ca F1 đang cách ly tại cơ sở y tế, đã xét nghiệm cho kết quả âm tính lần thứ nhất, 37 ca F2 đang cách ly tại nhà. Tuy nhiên, trên địa bàn tỉnh và các huyện lân cận, xác định bối cảnh và nguy cơ dịch bệnh có thể xuất hiện trở lại, do đó công tác phòng chống dịch bệnh vẫn phải luôn trong trạng thái sẵn sàng, đề cao cảnh giác ở mức độ cao nhất.

Thực hiện Công văn số 3183/UBND-VP ngày 01/9/2020 của UBND tỉnh Hải Dương về việc phòng chống dịch Covid-19 trong trạng thái bình thường mới, UBND huyện chỉ đạo như sau:

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn bố trí cán bộ công chức đi làm đảm bảo quân số 100%; Không tổ chức thực hiện thường trực 24/24 giờ hàng ngày; Không tổ chức các Hội nghị, cuộc họp có đông người tham dự chưa cần thiết, trường hợp bắt buộc phải tổ chức thì phải bảo đảm an toàn và áp dụng nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch.

2. Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 của huyện và các xã, thị trấn phải chủ động trong công tác nắm, theo dõi tình hình dịch bệnh, kịp thời báo cáo, đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương cùng cấp áp dụng các biện pháp phòng chống dịch phù hợp với tình hình thực tế.

3. UBND các xã, thị trấn tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức phòng chống dịch Covid-19; Chỉ đạo duy trì hoạt động của các Tổ giám sát Covid-19 trong cộng đồng, trong giai đoạn này chủ yếu phải thường xuyên rà soát các trường hợp đi, đến nhà người dân ở địa phương từ các địa bàn đang có dịch để kiểm soát, nắm tình hình; rà soát, phát hiện kịp thời và yêu cầu các trường hợp ho, sốt, khó thở trong cộng đồng dân cư nhưng không rõ yếu tố dịch tễ phải đi cách ly y tế tập trung và lấy mẫu xét nghiệm.

4. Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các nhà trường thực hiện nghiêm các văn bản của ngành giáo dục về công tác phòng chống dịch Covid-19, về việc dạy và học trong thời gian phòng chống dịch bệnh, đảm bảo an toàn tốt nhất cho các em học sinh.

5. Đối với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, kinh doanh dịch vụ , thương mại … yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 3183/UBND-VP ngày 01/9/2020 của UBND tỉnh (đã được Văn phòng sao lục gửi).

UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc nội dung Công văn này./.

 

Nơi nhận:

- Thường trực Huyện uỷ;

- Thường trực HĐND;

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện;

- Ban Chỉ  đạo huyện;

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong huyện;

- UBND các xã, thị trấn;

- Lưu: VT, VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

 CHỦ TỊCH

(Đã ký)

 

Nguyễn Trung Kiên

 

 

BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC
12345678910...