Đăng nhập

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII - Đại hội của niềm tin và kỳ vọng!

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng diễn ra từ ngày 25/01 - 020/02/2021 tại Thủ đô Hà Nội. Đây là sự kiện chính trị trọng đại của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, là dấu mốc rất quan trọng trong quá trình phát triển của Đảng và đất nước. Tham dự Đại hội có 1.587 đại biểu, đại diện cho hơn 5,1 triệu đảng viên trong cả nước. Chủ đề của Đại hội là “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy ý chí, khát vọng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, phát triển nhanh và bền vững đất nước; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa”.

Trong lịch sử phát triển của cách mạng Việt Nam, mỗi kỳ đại hội Đảng đều là những đấu mốc quan trọng về sự phát triển của Đảng, của đất nước. Đó là sự kỳ vọng lớn lao và sâu sắc vào những quyết sách mà Đại hội Đảng đưa ra. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII là Đại hội đánh  dấu chặng đường 35 năm đổi mới đất nước, 30 năm thực hiện Cương lĩnh 1991 và 10 năm Cương lĩnh (bổ sung phát triển năm 2011). Đặc biệt, Đại hội lần này cũng đánh dấu một năm vượt khó thành công trong việc thực hiện nhiệm vụ kép vừa chống dịch Covid-19, vừa phát triển kinh tế của năm 2020.

Nếu như 35 năm trước (trước khi tiến hành Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI - Tháng 12/1986), lạm phát trong nước tăng hơn 770%, hầu hết các mục tiêu cơ bản về kinh tế - xã hội đều không đạt được, thì đến nay (kết thúc năm 2020), Việt Nam đã chính thức vượt quy mô kinh tế của Malaysia và Singapore để trở thành nền kinh tế đứng thứ 4 ở Đông Nam Á và đứng thứ 36 trên thế giới. Năm 2020 cũng là năm Việt Nam đã đảm nhiệm thành công trọng trách Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc lần thứ 2, Chủ tịch Hội đồng Bảo an trong tháng 1-2020 và Chủ tịch ASEAN năm 2020 để lại những dấu ấn thành công đặc biệt… Những thành tựu lớn lao ấy đem lại cho chúng ta luồng sinh khí mới, sức mạnh mới để đi tới những thành tựu mới trong sự nghiệp phát triển đất nước.

Trong lĩnh vực xây dựng Đảng, kể từ khi thành lập đến nay, Đảng ta đã nhiều lần thực hiện chỉnh đốn Đảng, nhưng chưa bao giờ công cuộc xây dựng, chỉnh đốn đảng, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, làm trong sạch bộ máy được thực hiện có hiệu quả như trong nhiệm kỳ 2016 - 2020. Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XII đến nay, Đảng đã thi hành kỷ luật hơn 87.000 cán bộ, đảng viên; trong đó, có trên 3.200 đảng viên bị kỷ luật liên quan đến tham nhũng; đã thi hành kỷ luật hơn 110 cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý.

Những thành tựu mà Việt Nam đạt được sau 35 năm đổi mới đất nước, những dấu ấn đặc biệt của nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng sẽ đặt nền móng, tiền đề để Đảng tiếp tục thực hiện trong 5 năm tới. Đây cũng chính là kỳ vọng rất lớn của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đối với Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII - Đại hội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh hiện nay.

Tổng hợp từ Ban Tuyên giáo Huyện ủy./.

BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC
12345678910...