Đăng nhập

 

Mặt trận Tổ quốc các xã, thị trấn tổ chức Đại hội, nhiệm kỳ 2019 - 2024

       Thực hiện Chỉ thị số 20-CT/HU, ngày 27-7-2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các xã, thị trấn và Đại hội MTTQ huyện Bình Giang lần thứ XXIV. Trong thời gian qua, MTTQ các xã, thị trấn đã tiến hành tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2019-2024. Nhìn chung công tác tổ chức đại hội bảo đảm theo Chỉ thị của Huyện ủy và hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện.

Các đ/c Thường vụ Huyện ủy phụ trách khu, HUV phụ trách xã, Chủ tịch UB MTTQ huyện và lãnh đạo xã Bình Xuyên tặng hoa chúc mừng các ủy viên Ủy ban MTTQ xã Bình Xuyên nhiệm kỳ 2019 - 2024

       Trong nhiệm kỳ 2013 - 2018, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ các xã, thị trấn, sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ủy ban MTTQ huyện, sự phối hợp thường xuyên, hiệu quả của chính quyền và các tổ chức thành viên, công tác Mặt trận và khối Đại đoàn kêt toàn dân tộc trên địa bàn các xã, thị trấn trong huyện không ngừng được củng cố và phát triển. MTTQ các xã, thị trấn đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội; hưởng ứng thực hiện các phong trào, các cuộc vận động của Mặt trận, trọng tâm là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, thực hiện giám sát và phản biện xã hội, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền trong sạch, vững mạnh, ...

Đ/c Lê Vũ Dương - UV BTV Huyện ủy phụ trách khu tặng hoa chúc mừng Đại hội MTTQ xã Cổ Bì

       Tại đại hội MTTQ các xã, thị trấn, các đại biểu tập đã trung thảo luận và đánh giá những mặt đạt được và những hạn chế cần nghiêm túc khắc phục trong nhiệm kỳ mới. Các tham luận tại Đại hội đã đóng góp nhiều ý kiến về việc tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ, xây dựng tổ chức Mặt trận vững mạnh; tuyên truyền vận động nhân dân phát huy quyền làm chủ, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh,…Đồng thời các đại biểu thảo luận đề ra chương trình hành động cụ thể của MTTQ xã, thị trấn trong nhiệm kỳ mới.

       Công tác hiệp thương cử ủy viên Ủy ban MTTQ, chủ tịch, phó chủ tịch, ủy viên thường trực Ủy ban MTTQ xã, thị trấn và cử đại biểu đi dự đại hội MTTQ huyện bảo đảm đủ tiêu chuẩn, chất lượng, số lượng và cơ cấu hợp lý theo quy định của Điều lệ MTTQ Việt Nam. Các chủ tịch Ủy ban MTTQ cơ sở đều là đảng ủy viên.Theo kế hoạch, trong tháng 3 - 2019 MTTQ các xã, thị trấn hoàn thành việc tổ chức đại hội. Đại hội MTTQ huyện Bình Giang tổ chức vào tháng 5 - 2019.

 

        Ban Tuyên giáo Huyện ủy

 

BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC
12345678910...