Đăng nhập

Ngày 10/10/2017, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hải Dương đã ban hành Thông báo số 1409/TB-SVHTTDL về Sử dụng dịch vụ công trực tuyến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại các địa chỉ sau:

- Cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 trên Cổng thông tin điện tử của Bộ tại địa chỉ http://bvhttdl.gov.vn

 - Cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 cấp trung ương trên cổng thông tin điện tử của Bộ và Cổng dịch vụ công trực tuyến tại địa chỉ http://dichvucong.bvhttdl.gov.vn 

UBND huyện Bình Giang trân trọng thông báo để các tổ chức cá nhân được biết./.

BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC
12345678910...