Đăng nhập

Viện KSND huyện Bình Giang thực hiện tốt nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm,

hướng tới kỷ niệm 59 năm ngày thành lập ngành Kiểm sát nhân dân

 

Trong những năm qua, cùng với lịch sử hình thành và phát triển của ngành kiểm sát nhân dân (26/7/1960 - 26/7/2019), Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Giang qua các thời kỳ luôn thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và đã đạt được nhiều thành tích, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị tại địa phương và góp phần không nhỏ vào tiến trình cải cách tư pháp theo chủ trương, đường lối của Đảng.

Để đạt được kết quả đó, đơn vị luôn xác định có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương, Huyện ủy và HĐND huyện Bình Giang, sự giúp đỡ hiệu quả của các cấp ủy Đảng, Uỷ ban nhân dân, các ban, ngành, đoàn thể, đặc biệt sự phối kết hợp chặt chẽ của các cơ quan Nội chính, sự đồng tình ủng hộ của các tầng lớp nhân dân cùng với sự nỗ, phấn đấu không ngừng của các thế hệ cán bộ, Kiểm sát viên trong đơn vị.

Năm 2019, Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Giang tiếp tục thực hiện mục tiêu: Xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; nâng chất đội ngũ cán bộ, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị có bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực thực thi pháp luật. Nâng cao hơn nữa chất lượng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; tăng cường các nguồn lực bảo đảm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ; triển khai các hoạt động hướng tới kỷ niệm 60 năm thành lập ngành Kiểm sát nhân dân (26/7/1960 - 26/7/2020).

                                       Viện KSND huyện tổ chức sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019

          Để thực hiện có hiệu quả mục tiêu năm 2019 và những năm tiếp theo, Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Giang thực hiện đổi mới công tác cán bộ, tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trên tất cả các khâu, lĩnh vực công tác; thực hiện phương châm “Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương - Thực chất, hiệu quả”. Trong đó người đứng đầu có trách nhiệm lãnh đạo giữ gìn sự đoàn kết nội bộ, Lãnh đạo đơn vị phải thực sự “công bằng, trách nhiệm, gương mẫu” cấp dưới phải “trung thực, tận tụy, trách nhiệm” trong công việc, tập trung vào các giải pháp là:

Tiếp tục tổ chức quán triệt Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của BCHTW Đảng (khóa XII), Kế hoạch số 13-KH/BCSĐ ngày 31/01/2018 của Ban cán sự Đảng Viện KSND tối cao, Kế hoạch số 77-KH/TU ngày 26/01/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương tạo sự thống nhất nhận thức và với tinh thần quyết tâm cao, trên cơ sở đó thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 39/KH-VKS ngày 29/6/2018 của Viện KSND tỉnh Hải Dương về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của BCHTW Đảng (khóa XII) "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả" trong Ngành Kiểm sát Hải Dương, gắn với thực hiện tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ công chức. Triển khai thực hiện kịp thời Đề án vị trí việc làm được phê duyệt. Thực hiện nghiêm túc việc tham gia ý kiến vào Đề án tổ chức biên chế Ngành Kiểm sát nhân dân theo chỉ đạo của Viện KSND tối cao.

Tiếp tục quán triệt, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về công tác xây dựng Đảng, Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về Một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; triển khai thực hiện Quy định số 08-QĐi/TW của BCHTW Đảng (khóa XII) về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; Quy định số 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm; Quy định số 126-QĐ/TW ngày 28/02/2018 của Bộ Chính trị Một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ; đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng đội ngũ cán bộ, KSV “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm” và thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với người cán bộ Kiểm sát “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ công tác cũng như nhiệm vụ cải cách tư pháp trong năm 2019 và những năm tiếp theo, ngay từ đầu năm nghiệp vụ, đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình công tác đảm bảo sát đúng với Chỉ thị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kế hoạch của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương và tình hình thực tế ở địa phương, đồng thời đề ra các biện pháp, giải pháp thực hiện. Tháng 5/2019 đơn vị có sự thay đổi về công tác tổ chức cán bộ, đồng chí Nguyễn Thị Hoa - Chánh Thanh tra, Viện KSND tỉnh được Viện trưởng Viện KSND tối cao điều động và bổ nhiệm chức vụ Viện trưởng thay đồng chí Nguyễn Vũ Quang được điều động về công tác tại Viện KSND tỉnh kể từ ngày 01/5/2019. Kết quả tính từ đầu năm đến nay, các chỉ tiêu nghiệp vụ đơn vị cơ bản đã hoàn thành, chất lượng công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp trong lĩnh vực hình sự được nâng lên rõ rệt.

            Các vụ án khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử đều đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không có vụ án nào Viện kiểm sát truy tố, Tòa án tuyên bị cáo không phạm tội hoặc khác với tội danh đã truy tố, cụ thể là: đã thực hành quyền công tố, kiểm sát giải quyết 32/34 tin báo (đạt 94,1%); thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra 53 vụ/104 bị can; truy tố 32 vụ/90 bị can; thụ lý kiểm sát xét xử 35 vụ/95 bị cáo, đã xét xử 33 vụ/93 bị cáo. Đã phối hợp với Cơ quan điều tra và Tòa án nhân dân huyện xác định 5 vụ án trọng điểm đạt tỉ lệ 16,6%; tổ chức nhiều phiên tòa rút kinh nghiệm nhằm nâng cao kỹ năng thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử tại phiên tòa cho đội ngũ Kiểm sát viên. Thực hiện việc tranh luận, đối đáp với những người tham gia tố tụng trên tinh thần dân chủ, khách quan, đúng quy định của Bộ luật tố tụng hình sự theo đúng chủ trương cải cách tư pháp của Đảng và Nhà nước; công tác kiểm sát trong lĩnh vực dân sự, lĩnh vực tạm giữ, tạm giam, thi hành án được tăng cường; hoạt động tiếp dân, tiếp nhận và giải quyết khiếu nại, tố cáo được đảm bảo. Thông qua hoạt động kiểm sát, đơn vị đã phát hành 01 kháng nghị phúc thẩm trong lĩnh vực dân sự, 13 kiến nghị khắc phục vi phạm, 13 yêu cầu trong các lĩnh vực công tác góp phần đảm bảo cho các quy định của pháp luật được thực hiện nghiêm chỉnh, thống nhất, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương.

                                           Hình ảnh Viện KSND huyện tham dự họp 3 ngành làm án

Những kết quả đã đạt được trong thời gian qua của Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Giang đã góp phần quan trọng kiềm chế sự gia tăng tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức và cá nhân, đáp ứng được yêu cầu cải cách tư pháp trong giai đoạn hiện nay, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị tại địa phương và tạo tiền đề cho sự phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của đất nước./.

                                                                                                                           Nguyễn Thị Hoa

                                                                                              Viện trưởng – Viện KSND huyện Bình Giang

 

BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC
12345678910...