Hệ thống chính trị
NHIỆM VỤ CỦA ĐẢNG VIÊN NƠI CƯ TRÚ
31/08/2023 04:40:40

Theo Điu 2 Quy định 213-QĐ/TW năm 2020, đảng viên đang công tác ti nơi cư trú có 7 nhim v sau:

1. Nêu gương v phm cht chính tr, đạo đức, li sng và vai trò tin phong, gương mu ca người cán b, đảng viên trước nhân dân nơi cư trú.

2. Gương mu thc hin nghĩa v công dân; tuyên truyn, vn động gia đình và nhân dân trên địa bàn dân cư thc hin các ch trương, đường li ca Đảng, chính sách, pháp lut ca Nhà nước và các quy định ca địa phương nơi cư trú.

3. Tham gia đầy đủ, nghiêm túc các cuc hp định k và tích cc tham gia các cuc hp khác do cp y nơi cư trú triu tp. Tích cc tham gia góp ý kiến vi chi y, chi b, đảng y cơ s nơi cư trú v các công vic chung ca địa phương, nht là nhng vn đề bc xúc thôn, bn, t dân ph.

4. Tham gia các cuc hp ca nhân dân nơi cư trú; thường xuyên gi mi liên h vi chi y, trưởng thôn, bn, t trưởng dân ph, ban công tác mt trn nơi cư trú để nm bt tình hình nhân dân; phn ánh nhng ý kiến ca nhân dân ti cơ quan có thm quyn.

5. Tuyên truyn, vn động nhân dân tham gia góp ý xây dng Đảng, xây dng chính quyn cơ s, giám sát cán b, đảng viên trong vic tu dưỡng, rèn luyn đạo đức, li sng và thc hin trách nhim nêu gương.

6. Tham gia và vn động các thành viên trong gia đình tham gia các cuc vn động, các phong trào thi đua do địa phương phát động. Vn động gia đình và nhân dân xây dng mi quan h gn bó đoàn kết, xây dng đời sng văn hoá khu dân cư.

7. Báo cáo kết qu thc hin các nhim v ti Điu 2 Quy định này vi chi y nơi công tác vào dp kim đim, đánh giá đảng viên hng năm. Kp thi báo cáo vi chi y nơi công tác và nơi cư trú khi chuyn sang nơi cư trú khác.

 Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổng hợp./.

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 06 đã giải quyết:
99.9%
Số hồ sơ xử lý: 21234
Trước & đúng hạn: 21121
Trễ hạn: 10
Trễ hạn: 0.1%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:21/06/2024 21:49:12)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN BÌNH GIANG

Trưởng Ban Biên tập: Ông Nhữ Văn Chuyên - Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Giang

Địa chỉ: Số 55, Phạm Ngũ Lão, thị trấn Kẻ Sặt, huyện Bình Giang, Hải Dương.

Điện thoại: 02203.777540

Email: vpubnd.bg@gmail.com

Đang truy cập: 4
Hôm nay: 79
Tháng này: 13,787
Tất cả: 319,668