CHÍNH TRỊ-KINH TẾ
BÌNH GIANG BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT CHUYÊN ĐỀ QUYẾT ĐỊNH CÁC BIỆN PHÁP THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ
08/01/2024 04:42:09

Thực hiện dân chủ trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật; bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Khen thưởng kịp thời, đồng thời xử lý nghiêm minh những hành vi lợi dụng dân chủ, vi phạm pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở.


 

Hội đồng nhân dân huyện Bình Giang kỳ họp thứ 11 khóa XX đã ban hành Nghị quyết chuyên đề Quyết định các biện pháp bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn huyện.

 Mục tiêu chung là bảo đảm các biện pháp thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn huyệnđược đồng bộ, thống nhất, hiệu quả và theo đúng quy định của pháp luật; nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu. Bảo đảm quyền của công dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được biết, tham gia ý kiến, quyết định và kiểm tra, giám sát việc thực hiện dân chủ ở cơ sở; Bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, vai trò nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong thực hiện dân chủ ở cơ sở; Thực hiện dân chủ trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật; bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Khen thưởng kịp thời, đồng thời xử lý nghiêm minh những hành vi lợi dụng dân chủ, vi phạm pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở.  Mục tiêu cụ thể; Bảo đảm 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở được tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về thực hiện dân chủ ở cơ sở nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao’ Bảo đảm 100% các nội dung liên quan đến thực hiện dân chủ ở cơ sởphải công khai theo quy định được cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp công khai để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân được biết, tham gia ý kiến, giám sát và triển khai thực hiện;  Cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, khu dân cư, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị, chính quyềngương mẫu, đi đầu và chịu trách nhiệmtrong việc thực hiện dân chủ ở cơ sở; lấy kết quả thực hiện dân chủ ở cơ sở là tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, chính quyền và của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hàng năm. Kịp thời biểu dương, khen thưởng, nhân rộng trong phạm vi toàn huyện đối với các tổ chức, cá nhân, các gương điển hình, tiêu biểu có nhiều thành tích trong việc phát huy và tổ chức thực hiện tốt dân chủ ở cở sở; đồng thời phát hiện và xử lý nghiêm các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật vềthực hiện dân chủ ở cơ sở. Bảo đảm 100% các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp có hỗ trợ, khuyến khích ứng dụng công nghệ thông tin, khoa học - kỹ thuật, trang bị phương tiện kỹ thuật và bảo đảm các điều kiện cần thiết khác cho việc tổ chức thực hiện dân chủ ở cơ sở phù hợp với tiến trình xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số, xã hội số. Nghị quyết cũng đề ra Các biện pháp bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn huyện như; tăng cường Bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho người được giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở. Tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở  nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; có tư duy triển khai thực hiện pháp luật; có kỹ năng thu thập và xử lý thông tin nhanh nhạy, ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin vào quản lý nhà nước trong thực hiện dân chủ cơ sở. Lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp quan tâm, tạo điều kiện, cử cán bộ, công chức, viên chức, người lao độngđược giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở tham gia đầy đủ các lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về thực hiện dân chủ ở cơ sở.  Lựa chọn, phối hợp các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng, báo cáo viên đảm bảo năng lực, tiêu chuẩn, uy tín và kinh nghiệm trong giảng dạy, truyền đạt; thường xuyên đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượngbồi dưỡng đáp ứng nhu cầu thực tiễn của cơ quan, đơn vị, địa phương. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chủ động nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để hiện thực hóa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về dân chủ ở cơ sở. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở; nâng cao nhận thức cộng đồng về việc bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở. Nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, vai trò nêu gương của người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý, đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, khu dân cư trong việc thực hiện dân chủ và bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở; lấy mức độ thực hiện dân chủ ở cơ sở của chính quyền địa phương cấp xã, cơ quan, đơn vị, tổ chức làm căn cứ đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ. Kịp thời biểu dương, khen thưởng các gương điển hình, có nhiều thành tích trong việc phát huy và tổ chức thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở; phát hiện và xử lý nghiêm cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở. Hỗ trợ, khuyến khích ứng dụng công nghệ thông tin, khoa học-kỹ thuật, trang bị phương tiện kỹ thuật và bảo đảm các điều kiện cần thiết khác cho việc tổ chức thực hiện dân chủ ở cơ sở phù hợp với tiến trình xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số, xã hội số….

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 04 đã giải quyết:
100.0%
Số hồ sơ xử lý: 11429
Trước & đúng hạn: 11273
Trễ hạn: 4
Trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:14/04/2024 19:04:43)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN BÌNH GIANG

Trưởng Ban Biên tập: Ông Nhữ Văn Chuyên - Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Giang

Địa chỉ: Số 55, Phạm Ngũ Lão, thị trấn Kẻ Sặt, huyện Bình Giang, Hải Dương.

Điện thoại: 02203.777540

Email: vpubnd.bg@gmail.com

Đang truy cập: 9
Hôm nay: 37
Tháng này: 24,132
Tất cả: 313,134