CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
BÌNH GIANG XÂY DỰNG KẾ HOẠCH KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN NĂM 2023
22/09/2023 07:18:25

Nhằm đánh giá công tác CCHC năm 2023, huyện Bình Giang vừa ban hành kế hoạch kiểm tra công tác CCHC trên địa bàn huyện

Thực hiện Kế hoạch số 3776/KH-UBND ngày 16/12/2022 của UBND tỉnh Hải Dương về cải cách hành chính nhà nước tỉnh Hải Dương năm 2023; Kế hoạch số 111/KH-UBND ngày 28/12/2022 của UBND huyện về cải cách hành chính nhà nước năm 2023; huyện Bình Giang đã ban hành Kế hoạch số 96/Kh-UBND ngày ngày 15 tháng 9 năm 2023 về việc kiểm tra thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước tại cácquan chuyên mônUBND các xã, thị trấn năm 2023. Thông qua công tác kiểm tra nhằm đánh giá chính xác kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác CCHC, chỉ ra những mặt còn hạn chế, tồn tại, kịp thời chấn chỉnh, đề xuất biện pháp, giải pháp để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ công tác CCHC những năm tiếp theo. Nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức của các cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ CCHC.

 
 
 
 

Kiểm tra, hướng dẫn mở tài khoản trên cổng dịch vu công Quốc gia, số hóa đầu vào, đầu ra tại bộ phận một cửa tại xã Tân Hồng, Bình Minh và Nhân Quyền (Ảnh Tư liệu)

 
 
Thông qua kết quả kiểm tra, kịp thời ghi nhận những kết quả đạt được, biểu dương những cơ quan, đơn vị thực hiện tốt, có đổi mới trong công tác CCHC đem lại hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Đồng thời chấn chỉnh, phê bình những cơ quan, đơn vị chưa chủ động, chưa tích cực trong thực hiện nhiệm vụ công tác CCHC.

Việc kiểm tra sẽ bám sát vào các nội dung CCHC của Trung ương và của tỉnh. Hồ sơ kiểm tra phải được lập đầy đủ và lưu trữ theo đúng quy định. Nội dung kiểm tra tập trung vào việc triển khai và kết quả tiến độ thực hiện các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch, chỉ đạo của UBND và Chủ tịch UBND cấp tỉnh, cấp huyện giao năm 2023. Tình hình thực hiện Kế hoạch CCHC năm 2023 của các xã, thị trấn; trong đó tập trung vào các nội dung về xây dựng, ban hành, triển khai kế hoạch CCHC; công tác tuyên truyền về CCHC; công tác kiểm tra, đôn đốc thực hiện….Đối với các quan chuyên môn, kiểm tra việc triển khai kết quả thực hiện nhiệm vụ huyện giao tại Kế hoạch số 111/KH-UBND ngày 28/12/2022 của UBND huyện về cải cách hành chính nhà nước huyện Bình Giang năm 2023. Việc thực hiện các quy định về phân cấp, ủy quyền quản lý nhà nước đối với các ngành, lĩnh vực theo quy định của tỉnh, của Chính phủ cùng các nội dung khác có liên quan đến công tác CCHC.

Trên cơ sở kế hoạch đã xây dựng trong thời gian tới, huyện Bình Giang sẽ thành lập Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra trực tiếp việc thực hiện công tác cải cách hành chính tại các cơ quan, đơn vị sau:  Kiểm tra tại các cơ quan như: phòng Kinh tế - Hạ tầng, phòng Tài nguyên và Môi trường;  Kiểm tra tại các xã, thị trấn như: Hồng Khê, Tân Hồng, Vĩnh Hưng, Thúc Kháng, Long Xuyên, Tân Việt, Nhân Quyền, Hùng Thắng. Phương pháp kiểm tra. Đối với các đơn vị tự kiểm tra. Các cơ quan, các xã, thị trấn xây dựng báo cáo gửi về Uỷ ban nhân dân huyện (qua phòng Nội vụ), gửi trước ngày 15/10/2023. Đối với các cơ quan, các xã kiểm tra trực tiếp Đoàn kiểm tra thông báo lịch kiểm tra đến cơ quan, đơn vị (trước 10 ngày kiểm tra); nghiên cứu hồ sơ, tài liệu liên quan đến nội dung kiểm tra; kiểm tra trực tiếp và trao đổi những vấn đề liên quan đến nội dung kiểm tra. Các cơ quan, đơn vị được kiểm tra xây dựng báo cáo gửi đoàn kiểm tra (qua phòng Nội vụ) trước 05 ngày kiểm tra. Niên độ kiểm tra: kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC từ ngày 01/01/2023 đến thời điểm kiểm tra. Thời gian kiểm tra: Dự kiến cuối tháng 9, đầu tháng 10 năm 2023.

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 04 đã giải quyết:
100.0%
Số hồ sơ xử lý: 11429
Trước & đúng hạn: 11273
Trễ hạn: 4
Trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:14/04/2024 17:43:38)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN BÌNH GIANG

Trưởng Ban Biên tập: Ông Nhữ Văn Chuyên - Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Giang

Địa chỉ: Số 55, Phạm Ngũ Lão, thị trấn Kẻ Sặt, huyện Bình Giang, Hải Dương.

Điện thoại: 02203.777540

Email: vpubnd.bg@gmail.com

Đang truy cập: 11
Hôm nay: 32
Tháng này: 24,127
Tất cả: 313,129