CHUYÊN MỤC AN NINH VÀ ĐỜI SỐNG
Một số điểm mới của Nghị quyết 12 về xây dựng lực lượng CAND trong tình hình mới
19/09/2023 04:28:52

Ngày 16/3/2022, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 12-NQ/TW về "đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới".

Việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 12 nhằm đáp ứng yêu cầu cấp bách nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Nghị quyết thể hiện nội dung, tư duy mới về xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Ra đời trong phong trào cách mạng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sáng lập, rèn luyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lực lượng CAND không ngừng phát triển, trưởng thành, là "lá chắn, thanh bảo kiếm" bảo vệ, vững bước theo Đảng, đồng hành cùng đất nước, phục vụ nhân dân, góp phần làm nên những thắng lợi vẻ vang của dân tộc. Trong thời kỳ đổi mới, tiếp tục thấm nhuần chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý thống nhất của Nhà nước, sự quan tâm phối hợp, giúp đỡ của các ban, ngành và nhân dân, lực lượng CAND ngày càng lớn mạnh.

Tổ chức bộ máy từng bước được đổi mới, tập trung, thống nhất, chuyên sâu, tinh gọn theo cấp hành chính; chất lượng, hiệu quả hoạt động ngày càng được nâng cao, bảo đảm an ninh, trật tự, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nhân dân, bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước, giữ vững môi trường hoà bình, ổn định, phục vụ hiệu quả công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, mở rộng quan hệ đối ngoại, nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.

Trước yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, hội nhập quốc tế, bảo đảm môi trường hoà bình, ổn định, đất nước bước vào giai đoạn phát triển cao hơn, Nghị quyết 12-NQ/TW của Bộ Chính trị chỉ rõ quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về xây dựng lực lượng thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Để Nghị quyết đi vào đời sống, hiện thực hóa, việc quán triệt, nhận thức đầy đủ, sâu sắc tinh thần Nghị quyết, xây dựng chương trình hành động, các đề án, dự án thành phần thì nghiên cứu, làm rõ những điểm mới, nội hàm, nội dung, xác định tiêu chí, lượng hóa để lãnh đạo, xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện, kiểm tra đánh giá trong thực tiễn là rất cần thiết. Theo chúng tôi, một số điểm mới, nội hàm đáng chú ý là: 

- Về tiêu đề nghị quyết là "Đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới". CAND trong quá trình xây dựng và trưởng thành, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy và trong nhiều văn kiện, nghị quyết của Đảng thường dùng xây dựng CAND "cách mạng". Nghị quyết lần này, Đảng ta dùng thuật ngữ "trong sạch, vững mạnh" để nhấn mạnh, cụ thể hoá Nghị quyết Đại hội XIII và các nghị quyết chuyên đề về xây dựng lực lượng CAND đặt trong tổng thể chủ trương xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị "trong sạch, vững mạnh", xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam, xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ. Xây dựng lực lượng CAND thật sự "trong sạch, vững mạnh" bên cạnh chú trọng xây dựng về tư tưởng, chính trị, tổ chức, hậu cần, kỹ thuật và còn đặc biệt quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ về đạo đức.

Tiêu đề Nghị quyết "xây dựng lực lượng thật sự trong sạch, vững mạnh…", Đảng nhấn mạnh mức độ, ở đây không chỉ ở tầm quan điểm, tinh thần chỉ đạo mà phải thực chất, thật sự, tạo chuyển biến mạnh mẽ, sâu sắc, toàn diện mọi mặt trên thực tiễn, trong đời sống, công tác, chiến đấu của cán bộ, chiến sỹ CAND.

- Về xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh: Nội hàm xây dựng CAND "trong sạch, vững mạnh" là bộ phận của xây dựng CAND cách mạng. Cán bộ, chiến sỹ CAND thấm nhuần chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tuyệt đối trung thành "chỉ biết còn Đảng thì còn mình", là "Thanh bảo kiếm" bảo vệ nhân dân, bảo vệ Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa. Trong sạch, vững mạnh mang hàm ý xây dựng phẩm chất, tư cách, đạo đức trong sáng, son sắt, trong sạch, không "tơ hào cây kim, sợi chỉ" của nhân dân; trong công tác, chiến đấu thật sự "vì nước quên thân, vì dân phục vụ", "lấy niềm vui, hạnh phúc của Nhân dân làm lẽ sống của mình", "danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất"; mỗi cán bộ, chiến sỹ, cơ quan, đơn vị trong CAND như vậy thì lực lượng CAND vững mạnh về tư tưởng, chính trị, tổ chức, cán bộ và đạo đức.

- Về xây dựng lực lượng CAND chính quy. Chính quy trong CAND là việc đề ra và tổ chức thực hiện nghiêm túc, có nền nếp những quy định, nguyên tắc, quy chế, chuẩn mực nhằm tạo nên sự thống nhất về chính trị, tổ chức và hành động của lực lượng CAND. Xây dựng lực lượng CAND chính quy phải tiến hành đồng bộ các nội dung: Tổ chức bộ máy của lực lượng CAND là một tổ chức vũ trang thống nhất, chặt chẽ, khoa học, cơ động, mang tính chiến đấu cao, đảm bảo tinh, gọn, mạnh, hiệu lực, hiệu quả trên cơ sở điều hành tập trung, thống nhất, chuyên sâu, đáp ứng nhanh chóng, hiệu quả mọi yêu cầu nhiệm vụ của công tác Công an. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng đơn vị được quy định rõ ràng, khoa học; định rõ tiêu chuẩn chức trách cán bộ và nhiệm vụ cụ thể của từng chức danh, vị trí việc làm, công tác, chiến đấu. Lực lượng CAND có hệ thống điều lệnh, nội vụ, nội quy kỷ luật, chế độ công tác nghiêm minh, chặt chẽ, có tác phong, lễ tiết theo chuẩn mực theo quy định của lực lượng vũ trang nhân dân.

- Về xây dựng lực lượng CAND tinh nhuệ. Tinh nhuệ là yếu tố tổng hợp, toàn diện của lực lượng CAND, tạo nên sức mạnh và hiệu quả trong chiến đấu, công tác đảm bảo khả năng tấn công kẻ địch và tội phạm một cách sắc bén. Tổ chức phải tinh, gọn, mạnh, có tính cơ động và sức chiến đấu cao, tập trung, thống nhất, chuyên sâu; quán xuyến được đối tượng, địa bàn, lĩnh vực theo hướng chuyên môn, chuyên nghiệp hoá. Đội ngũ cán bộ, chiến sĩ có tri thức toàn diện, trình độ chuyên môn cao, rộng sâu về chính trị, pháp luật, nghiệp vụ. Mỗi cán bộ có khả năng điều tra nghiên cứu nắm tình hình, phân tích dự báo phục vụ cho công tác tham mưu; có khả năng vận động, tổ chức quần chúng tham gia tích cực phong trào bảo vệ ANTQ; có tinh thần cảnh giác cách mạng, mưu trí, sáng tạo, tinh thông nghiệp vụ, nhạy bén trong công tác, chiến đấu. Có lực lượng mũi nhọn, chuyên sâu; được trang bị hiện đại, cơ động, có khả năng tác chiến cao.

- Về xây dựng lực lượng CAND hiện đại. Hiện đại, trước hết là yêu cầu trang bị và nghiên cứu ứng dụng những thành tựu mới nhất của tiến bộ khoa học, công nghệ phục vụ công tác, chiến đấu, đáp ứng yêu cầu phát triển thực tiễn. Xây dựng lực lượng CAND hiện đại về cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật, phương tiện, công cụ hỗ trợ và trình độ cán bộ, chiến sỹ tương ứng trong điều kiện cách mạng công nghiệp lần thứ tư, thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế. Phương tiện khoa học kỹ thuật, vũ khí, công cụ hỗ trợ, cơ sở vật chất ngày càng hoàn thiện, hiện đại đáp ứng nhiệm vụ bảo vệ ANQG và TTATXH được giao trong tình hình mới.

- Về mục tiêu và trách nhiệm thực hiện Nghị quyết. Bộ Chính trị xác định mục tiêu tổng quát là đến 2025, lực lượng CAND cơ bản tinh, gọn, mạnh, từng bước hiện đại. Phấn đấu đến năm 2030, lực lượng CAND chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Thực hiện mục tiêu, nghị quyết quan trọng này là trách nhiệm của toàn hệ thống chính trị, chứ không phải chỉ là nhiệm vụ của riêng lực lượng CAND.

Lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, có hệ thống tổ chức tập trung, thống nhất, chuyên sâu, xuyên suốt, bộ máy tinh gọn, lực lượng tinh nhuệ, nghiệp vụ tinh thông. Bốn nội dung trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại là một chỉnh thể thống nhất trong mục tiêu xây dựng CAND trong sạch, vững mạnh toàn diện. Các nội dung đó có mối quan hệ gắn bó hữu cơ, tác động lẫn nhau cho nên cần được xây dựng đồng bộ, khoa học, không được coi nhẹ nội dung nào, đảm bảo tính thống nhất từ tư tưởng và hành động, từ nhận thức đến tổ chức thực tiễn ở các cấp Công an.

Trong những năm tiếp theo, tình hình thế giới và trong nước có cả thuận lợi, thời cơ và khó khăn, thử thách đan xen. An ninh truyền thống và an ninh phi truyền thống diễn biến phức tạp; âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch ngày càng tinh vi, xảo quyệt; tội phạm và vi phạm pháp luật về an ninh, trật tự diễn biến phức tạp, khó kiểm soát, sự phát triển mạnh mẽ của khoa học - công nghệ… tác động sâu sắc, đa chiều đến môi trường an ninh, trật tự của đất nước.

Để thực hiện thắng lợi cần tiếp tục nhận thức thật đầy đủ, sâu sắc mục đích, yêu cầu, ý nghĩa tầm quan trọng và nội dung của Nghị quyết 12, nắm vững quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, những việc làm cụ thể, từ đó tạo sự thống nhất cao về ý chí, hành động, quyết tâm của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. 

                                                                                                                                                         Sưu tầm 

 

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 06 đã giải quyết:
99.9%
Số hồ sơ xử lý: 21234
Trước & đúng hạn: 21121
Trễ hạn: 10
Trễ hạn: 0.1%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:21/06/2024 22:19:24)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN BÌNH GIANG

Trưởng Ban Biên tập: Ông Nhữ Văn Chuyên - Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Giang

Địa chỉ: Số 55, Phạm Ngũ Lão, thị trấn Kẻ Sặt, huyện Bình Giang, Hải Dương.

Điện thoại: 02203.777540

Email: vpubnd.bg@gmail.com

Đang truy cập: 7
Hôm nay: 83
Tháng này: 13,791
Tất cả: 319,672