CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
BÌNH GIANG NHIỀU GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHỮNG THÁNG CÒN LẠI NĂM 2023
14/09/2023 07:57:21

Nhờ có những giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, tháo gỡ kịp thời những khó khăn, khúc mắc, công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện Bình Giang đã có những bước chuyển biến, tuy nhiên vẫn còn những hạn chế cần có những giải pháp kịp thời trong thời gian tới.

Từ đầu năm đến nay, huyện Bình Giang đã quyết liệt trong công tác chỉ đạo, đôn đốc việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính. Nhờ có những giải pháp sát thực, công tác cải cách hành chính, cải cách, kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn huyện đã được triển khai tương đối toàn diện trên tất cả các lĩnh vực như; cải cách thủ tục hành chính, xây dựng Chính quyền điện tử, cải cách tổ chức bộ máy.

 

Hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4, số hóa hồ sơ đầu vào, đầu ra.

Bên cạnh các kết quả đạt được, công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện cũng còn một số tồn tại, hạn chế như: việc công khai các thủ tục hành chính ở một số địa phương còn chưa đầy đủ, chưa cập nhật kịp thời theo Quyết định công bố mới của tỉnh và huyện; Việc lưu trữ hồ sơ, giấy tờ về việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở một số địa phương chưa đáp ứng yêu cầu, còn có tình trạng hồ sơ thủ tục hành chính bị chậm; tỷ lệ thanh toán không dùng tiền mặt qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 còn thấp…

 
 

Đồng chí Nhữ Văn Chuyên – Huyện ủy viên - Phó chủ tịch UBND huyện Bình Giang phát biểu chỉ đạo tại buổi tọa đàm đẩy mạnh công tác CCHC

Để công tác cải cách hành chính của huyện Bình Giang có những bước chuyển biến, đáp ứng yêu cầu phát triển của huyện, trong thời gian tới Bình Giang đã đề ra các giải pháp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tronmg đó UBND huyện Bình Giang yêu cầu; Mỗi cơ quan chuyên môn căn cứ vào lĩnh vực chuyên môn phụ trách, tham mưu cho UBND huyện thực hiện tốt nhiệm vụ do UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện giao; rà soát, thống kê đầy đủ số lượng các nhiệm vụ do UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện giao từ đầu năm, số nhiệm vụ đã hoàn thành và số nhiệm vụ còn triển khai thực hiện, tránh để quá hạn giải quyết; trong quá trình giải quyết nếu có khó khăn, vướng mắc báo cáo Lãnh đạo UBND huyện để có giải pháp tháo gỡ kịp thời; đồng thời tham mưu với UBND huyện thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân cấp theo đúng thẩm quyền.

Ngoài các nhiệm vụ trên, huyện Bình Giang cũng yêu cầu các cơ quan chuyên môn làm tốt công tác tham mưu với UBND huyện thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, triển khai thực hiện một số nhiệm vụ sau:

 Phòng Nội vụ, là cơ quan thường trực có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2023 theo Kế hoạch số 111/KH-UBND ngày 29/12/2022 của UBND huyện và các nhiệm vụ tại Kế hoạch số 70/KH-UBND ngày 23/6/2023 của UBND huyện về khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác cải cách hành chính năm 2022, nhằm nâng cao chỉ số CCHC năm 2023.

Văn phòng HĐND và UBND huyện. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thường xuyên hướng dẫn các xã, thị trấn trong thực hiện nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính; cập nhật kết quả giải quyết thủ tục hành chính hàng tháng gửi cho các cơ quan, đơn vị để có giải pháp kịp thời nâng cao tỷ lệ giải quyết TTHC qua dịch vụ công trực tuyến, số hóa hồ sơ khi giải quyết TTHC và nâng cao tỷ lệ thanh toán trực tuyến phí, lệ phí theo quy định. Tham mưu cho UBND huyện thành lập Tổ kiểm tra kiểm soát TTHC.

Phòng Tư phápThường xuyên theo dõi, kiểm tra các xã, thị trấn thực hiện chứng thực điện tử; tham mưu với UBND huyện thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách thể chế.

Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện, tham mưu với UBND huyện thực hiện tốt các nhiệm vụ: Thực hiện công khai dự toán, quyết toán ngân sách hàng quý, năm đầy đủ, đúng thời gian quy định. Thực hiện đúng các quy định của Luật Ngân sách nhà nước năm 2015; Luật quản lý sử dụng tài sản công; chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế, kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan hành chính nhà nước, cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; thực hiện Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công hằng năm đầy đủ nội dung theo quy định.

Phòng Văn hóa – Thông tinTham mưu với UBND huyện thực hiện tốt các nhiệm vụ: Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức và kiến thức về công nghệ thông tin trong xã hội, đặc biệt là công tác tuyên truyền hướng dẫn người dân, tổ chức, doanh nghiệp tiếp cận với các dịch vụ công. Thực hiện các giải pháp khuyến khích tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ giải quyết TTHC bằng dịch vụ công trực tuyến, tăng tỷ lệ phát sinh hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến.

Đối với UBND các xã, thị trấn huyện Bình Giang yêu cầu các địa phương cần bám sát nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2023 đã đề ra tại Kế hoạch của huyện, của cấp xã để triển khai thực hiện đảm bảo hoàn thành 100% các nhiệm vụ đề ra. Chỉ đạo đội ngũ công chức thực hiện việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trên phần mềm một cửa, dịch vụ công trực tuyến của tỉnh; 100% TTHC phát sinh phải thực hiện qua môi trường điện tử; thường xuyên rà soát, cập nhật niêm yết TTHC theo quy định; mở sổ theo dõi tiếp nhận và giải quyết TTHC; phát phiếu đánh giá sự hài lòng của người dân trên từng TTHC phát sinh theo mẫu; thực hiện thu phí, lệ phí trực tuyến trên toàn bộ số TTHC giải quyết. Để khắc phục trình độ, năng lực của đội ngũ công chức không đồng đều; huyện Bình Giang cũng yêu cầu các địa phương có phương án bố trí công chức phù hợp, hỗ trợ công việc lẫn nhau trong quy trình giải quyết thủ tục hành chính. Trên cơ sở nguồn kinh phí huyện đã phân bổ cho các xã, thị trấn; các đơn vị bố trí kinh phí để trang bị cơ sở vật chất, máy móc phục vụ tốt cho công tác cải cách hành chính.

 

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 06 đã giải quyết:
99.9%
Số hồ sơ xử lý: 21234
Trước & đúng hạn: 21121
Trễ hạn: 10
Trễ hạn: 0.1%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:21/06/2024 21:49:57)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN BÌNH GIANG

Trưởng Ban Biên tập: Ông Nhữ Văn Chuyên - Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Giang

Địa chỉ: Số 55, Phạm Ngũ Lão, thị trấn Kẻ Sặt, huyện Bình Giang, Hải Dương.

Điện thoại: 02203.777540

Email: vpubnd.bg@gmail.com

Đang truy cập: 4
Hôm nay: 79
Tháng này: 13,787
Tất cả: 319,668